Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van 18 december 2021 en 8 januari 2022 zijn de twee basisdocumenten van onze verenigingen voorgelegd aan de ledenvergadering. De statuten moesten worden vernieuwd vanwege een wetswijziging (invoering WBTR), terwijl het huishoudelijk reglement inmiddels sterk verouderd was en aan een herziening toe was.

Tijdens de eerste vergadering werd het nieuwe huishoudelijk reglement met een ruime meerderheid (35 van de 36 stemmen) aangenomen. Dit reglement is dan ook meteen in werking getreden.

Voor het vaststellen van nieuwe statuten is de procedure wat ingewikkelder. Hiervoor was in de eerste vergadering een 2/3 meerderheid van alle stemgerechtigde leden noodzakelijk. Dit betekende dat er minimaal 54 stemmen vóór moesten worden behaald. Aangezien er slechts 36 stemmen werden uitgebracht, was het nodig een tweede ALV te beleggen. Conform de statuten is op deze tweede vergadering een meerderheid van 2/3 van het aantal deelnemers aan de vergadering nodig om de nieuwe statuten aangenomen te krijgen. Er waren slechts 6 deelnemers bij deze tweede ALV. De nieuwe statuten werden unaniem aangenomen.

Het bestuur zal er nu zorg voor dragen dat de statuten – na goedkeuring door de Atletiekunie – notarieel worden bekrachtigd. Zodra deze procedure is afgerond, zullen we dit bekend maken via onze nieuwsbrief en deze website. Pas dan zijn de nieuwe statuten definitief in werking.

Via de onderstaande links kun je beide documenten downloaden en lezen.

Concept Statuten 2022 (aangenomen door de ALV)

Huishoudelijk Reglement 2021-12-18