Algemene ledenvergadering Statuten


Tijdens de ALV van 18 december jl. is het concept van de nieuwe statuten voor de vereniging in stemming gebracht. Hoewel de nieuwe statuten bijna unaniem – er was slechts één tegenstem – zijn aangenomen, hebben onvoldoende leden gestemd om het vereiste aantal stemmen van tweederde van alle stemgerechtigden te behalen: er zijn 35 stemmen uitgebracht, dit hadden 54 moeten zijn voor een 2/3 meerderheid.

Volgens de statuten is het daarom nodig om binnen vier weken een nieuwe Algemene Ledenvergadering uit te roepen om alsnog de nieuwe statuten te kunnen aannemen. Tijdens deze vergadering is een tweederde meerderheid van het aantal deelnemers aan de vergadering (dit is dus anders dan tijdens de eerste vergadering).

Deze statutenvergadering zal plaatsvinden op:

Zaterdag 8 januari om 10:00 uur
ONLINE VIA ZOOM
Einde ca. 10:15

 

We vergaderen online met behulp van ZOOM. Stemming wordt bij handopsteken uitgevoerd.

De notulen van deze vergadering worden meteen aan het eind van de vergadering vastgesteld.

Wat heb je nodig?

Om deel te kunnen nemen aan de vergadering heb je nodig:

 • Verbinding met internet
 • Computer of een mobiel apparaat (tablet, smartphone) met luidspreker/koptelefoon, camera en microfoon
 • Webbrowser en/of de Zoom app

Via e-mail of Whatsapp ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen aan de online vergadering. Tegen 10:00 klik je hierop om toegang te krijgen.

Agenda 

    • Opening en vaststellen agenda (voorzitter)
    • Notulen vorige ALV
    • Vaststellen van de concept-statuten; stemming
    • Vaststellen notulen deze vergadering
    • Sluiting

Alle benodigde stukken vind je – net als bij de vorige vergadering – onderaan deze pagina.

Nieuwe regelgeving

Er is dit jaar nieuwe wetgeving in werking getreden voor verenigingen (WBTR). Als gevolg hiervan zijn we verplicht onze statuten aan te passen aan deze regelgeving. De nieuwe wetgeving regelt een verbetering van bestuur van en toezicht op verenigingen. De Atletiekunie maakt het haar leden gemakkelijk door standaard-statuten aan te bieden. Ook momenteel gebruiken wij de standaard-statuten van de Atletiekunie.

De conceptversie van de nieuwe statuten kun je hieronder downloaden. Ook de huidige statuten kun je hier inzien en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We vragen eenieder hiervan kennis te nemen, zodat je weloverwogen je stem kunt uitbrengen.

Voorafgaand aan de vorige vergadering konden wijzigingsvoorstellen worden ingediend. Er zijn geen voorstellen ingediend. De conceptnotulen worden derhalve ongewijzigd bij deze vervolgvergadering opnieuw in stemming gebracht, zonder de mogelijkheid tot amendement.

Procedure nieuwe statuten

Om nieuwe statuten te kunnen vaststellen, is een meerderheid nodig van tweederde van alle stemgerechtigde leden. Als er minder leden dan tweederde deelnemen aan de vergadering, dan dient binnen vier weken een nieuwe algemene ledenvergadering te worden belegd, waar opnieuw wordt gestemd over het vaststellen van de nieuwe statuten. Tijdens deze tweede vergadering is een tweederde meerderheid van de deelnemers (ongeacht het aantal) voldoende om de nieuwe statuten aan te nemen. Op dit moment hebben we 81 stemgerechtigde leden. Dat betekent dat bij de ALV een aantal van 54 stemmen nodig zou zijn.

De statuten dienen overigens ook goedgekeurd te worden door de Atletiekunie. Aangezien wij gebruik maken van de modelstatuten van de Atletiekunie, voorzien wij daarbij geen problemen. Mochten er artikelen gewijzigd worden, zullen deze eerst voorgelegd moeten worden aan de Atletiekunie. Wanneer deze de wijzigingen niet goedkeurt, moeten er nieuwe vergaderingen worden belegd. Na goedkeuring door de Atletiekunie zal het bestuur de nieuwe statuten zo snel mogelijk vastleggen bij de notaris en deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Stemrecht

Wellicht ten overvloede, maar voor alle zekerheid toch nog even ter informatie: ieder gewoon lid heeft stemrecht. Leden vanaf 15 jaar mogen zelf hun stem uitbrengen; leden jonger dan 15 jaar worden vertegenwoordigd door één ouder/verzorger. Leden kunnen een ander lid machtigen namens hen een stem uit te brengen. Formulieren hiervoor zijn hieronder te downloaden en dienen volledig ingevuld vóór aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd te worden.

Stukken t.b.v. de ALV Statutenvergadering

Hieronder vindt u de documenten die nodig zijn voor de statutenvergadering. Alle stukken zijn te downloaden of te lezen met een klik op de knop. Neem hiervan kennis alvorens deel te nemen aan de vergadering s.v.p.

De notulen van de ALV 18-12-2021 zullen uiterlijk 1 januari 2022 online beschikbaar zijn.