ALV en bestuur per 1 januari 2021

Zoals inmiddels wel bekend is, treden Fred Moll en Greetje Heis – respectievelijk voorzitter en secretaris – per 1 januari 2021 terug als bestuurslid. Daarom zijn al meerdere oproepen gedaan voor nieuwe kandidaat-bestuursleden.

Aangezien het de komende tijd niet mogelijk zal zijn een Algemene Ledenvergadering (ALV) te beleggen, wegens beperkingen door de corona-maatregelen, zal het ook niet mogelijk zijn een nieuw bestuur op korte termijn te benoemen. Immers, bestuursleden dienen door de leden van onze vereniging benoemd te worden middels een stemming in een ALV. In deze bijzondere situatie hebben wij er de statuten, het huishoudelijk reglement en wetgeving op nageslagen om te kunnen bepalen hoe wij vanaf 1 januari a.s. verder kunnen en moeten.

Uit de statuten blijkt dat Jahn II Atletiek een bestuur dient te hebben van minimaal drie personen. Het is echter gebruikelijk dat we een vijfkoppig bestuur hebben. Dat laatste is ook min of meer een noodzakelijkheid, om de diverse taken goed te kunnen verdelen.

De statuten schrijven verder voor dat een ALV in het eerste halfjaar na het afgesloten boekjaar moet worden belegd. Op dit moment is het nog niet bekend of dit, gelet op de coronamaatregelen, mogelijk zal zijn. Uiteraard zullen we er alles aan doen om dit op een of andere wijze te laten plaatsvinden; we onderzoeken momenteel de mogelijkheden om dit te realiseren.

Een en ander leidt ertoe dat we per 1 januari voorlopig noodgedwongen zullen moeten fungeren met een driekoppig bestuur, aangezien de ALV geen nieuwe bestuursleden kan benoemen. Over deze nieuwe situatie hebben we tijdens een aantal vergaderingen uitgebreid gesproken en de mogelijkheden onderzocht. We zijn daarbij, na lang wikken en wegen, tot een nieuwe verdeling van taken gekomen. De twee opengevallen functies zullen door de overblijvende bestuursleden moeten worden overgenomen.

Lesley Eind blijft onze trainerscoördinator. René Hulshof blijft de functie van penningmeester vervullen. De functie van voorzitter zal vanaf 1 januari worden vervuld door Tim Potse. De werkzaamheden van het secretariaat worden vanaf 1 januari verdeeld in onderling overleg tussen de drie bestuursleden. Op deze wijze kunnen we voorlopig voorzien in de continuïteit van de bestuurstaken.

Uiteraard roepen we hierbij nogmaals eenieder op zich in te willen zetten voor onze mooie club en zich aan te melden als kandidaat-bestuurslid. Help mee om AV Jahn II in stand te houden en vooruit te brengen – ook, en misschien wel juist – in deze moeilijke corona-tijden!

We spannen ons in om op enigerlei wijze een ALV te kunnen organiseren binnen de gestelde termijn. Op welke wijze deze plaats zal vinden, weten we nog niet. Veel zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom de corona-pandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen. We onderzoeken mogelijke alternatieve wijzen om een geldige vergadering en stemming te kunnen beleggen.